‘परराष्ट्र’को भूमिका सन्देहास्पद भएपछि प्रधानमन्त्री आफैँ सक्रिय

प्रतिक्रिया