एक विकल्प : जिम्मेवार मानिसहरूको हातमा देश !

प्रतिक्रिया