माग र आपूर्तिको व्यवस्थान गर्न व्यवसायीले एकमुष्ट सुन खरिद गर्न सक्ने

प्रतिक्रिया