प्रहरीको सूचीमा फरार व्यक्ति दैनिक व्यायाम गर्न ऱ्याडिसनमाप्रतिक्रिया