पृथ्वीनारायणलाई सम्मान गर, पृथ्वीविचारको अनुशरण गर

प्रतिक्रिया