न्यायको मन्दिरमा न्यायसंगत काम नभएकाले जोशीलाई हटाउनुपरेको स्पष्टीकरण

प्रतिक्रिया